Inflacja na Ukrainie

Czytelniku! Prosimy pamiętać, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszej witrynie nie zastępują własnej konsultacji ze ekspertem/profesjonalistą. Używanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą. Redakcja i wydawcy tego portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad umieszczanych na stronie.

Inflacja na Ukrainie, choć jest zjawiskiem globalnym, odznacza się pewnymi szczególnymi cechami i skomplikowanymi uwarunkowaniami. Przegląd sytuacji inflacyjnej na Ukrainie, zrozumienie jej przyczyn oraz próby prognozowania przyszłych tendencji mają kluczowe znaczenie zarówno dla rządu, jak i dla obywateli.

Inflacja na Ukrainie – Stan obecny

Współczynnik inflacji na Ukrainie w ostatnich latach utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, co stanowi wyzwanie dla stabilności gospodarczej kraju. Aktualne dane wskazują na stopę inflacji wynoszącą X% (stan na dzień [data]), co jest wyższym poziomem niż w wielu innych krajach regionu.

Przyczyny Inflacji na Ukrainie

Istnieje kilka kluczowych czynników wpływających na obecny poziom inflacji na Ukrainie:

 1. Destabilizacja polityczna: Ukraina, od czasów Euromajdanu, boryka się z trudnościami politycznymi, co może wpływać na niepewność inwestorów i rynek finansowy.
 2. Konflikt z Rosją: Trwający konflikt z Rosją spowodował straty gospodarcze, co przekłada się na wzrost cen towarów i usług.
 3. Słaba infrastruktura: Ukraina zmaga się z problemami w sektorze infrastruktury, co prowadzi do wyższych kosztów produkcji i transportu.
 4. Wahania kursu walutowego: Wahania kursu hrywny mogą powodować wzrost cen importowanych towarów.
 5. Deficyt budżetowy: Dług publiczny i deficyt budżetowy generują presję inflacyjną.

Prognozy dotyczące Inflacji na Ukrainie

Prognozowanie inflacji na Ukrainie jest wyzwaniem ze względu na wiele czynników wpływających na tę zmienną. Niemniej jednak, istnieje kilka możliwych scenariuszy:

 1. Stabilizacja polityczna: Jeśli Ukraina osiągnie stabilność polityczną, inwestorzy mogą odzyskać zaufanie, co wpłynie korzystnie na gospodarkę i poziom inflacji.
 2. Rozwiązanie konfliktu z Rosją: Zakończenie konfliktu z Rosją mogłoby pomóc w odbudowie gospodarki i obniżeniu inflacji.
 3. Reformy strukturalne: Przeprowadzenie reform w sektorach, takich jak infrastruktura i sektor finansowy, może pomóc w zwiększeniu konkurencyjności gospodarki i obniżeniu kosztów produkcji.
 4. Polityka monetarna: Przyjęcie odpowiedniej polityki monetarnej może pomóc w kontrolowaniu inflacji, choć wiąże się to z ryzykiem osłabienia waluty narodowej.

Obecny poziom inflacji na Ukrainie stanowi wyzwanie dla kraju, ale istnieją możliwości zarówno w dziedzinie politycznej, jak i gospodarczej, które mogą pomóc w obniżeniu inflacji i przywróceniu stabilności gospodarczej. Monitorowanie tych czynników i reagowanie na zmiany w sytuacji gospodarczej będą kluczowe dla przyszłego rozwoju Ukrainy.

Co to jest inflacja i jak wpływa na gospodarkę Ukrainy?

Inflacja jest wskaźnikiem, który odzwierciedla wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług na rynku. Jest to zjawisko, które polega na utracie siły nabywczej waluty narodowej w wyniku wzrostu cen. Inflacja wyrażana jest w procentach i monitorowana przez bank centralny oraz organy statystyczne. Inflacja może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak rosnące koszty produkcji, zwiększona podaż pieniądza, spadająca wartość waluty, czy też niekorzystne zmiany na rynkach międzynarodowych.

Jak inflacja wpływa na gospodarkę Ukrainy?

Inflacja ma istotny wpływ na gospodarkę Ukrainy, zarówno w aspektach makroekonomicznych, jak i na życie codzienne obywateli.

1. Wzrost kosztów życia:

Inflacja prowadzi do wzrostu cen towarów i usług, co oznacza, że mieszkańcy Ukrainy muszą wydawać więcej pieniędzy na te same produkty i usługi. To zjawisko może znacząco obciążyć budżety rodzin oraz wpłynąć na standard życia obywateli. Wzrost kosztów życia może być szczególnie dotkliwy dla osób o niższych dochodach.

2. Spadek siły nabywczej waluty:

Inflacja powoduje spadek wartości waluty narodowej, co oznacza, że za tę samą ilość pieniędzy można nabyć mniej dóbr i usług. To negatywnie wpływa na siłę nabywczą obywateli oraz na stabilność finansową kraju.

3. Niski poziom inwestycji:

Wysoki poziom inflacji może zniechęcać inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, do lokowania kapitału w Ukrainie. Niższe inwestycje mogą ograniczyć potencjał wzrostu gospodarczego kraju.

4. Trudności dla przedsiębiorstw:

Inflacja może być problematyczna dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla tych, które zależą od importu surowców lub innych dóbr. Wzrost cen może prowadzić do wzrostu kosztów produkcji, co z kolei może wpłynąć na ceny produktów finalnych.

Przyczyny inflacji na Ukrainie

Przyczyny inflacji na Ukrainie są zróżnicowane, a kilka z nich jest szczególnie istotnych:

1. Polityka pieniężna:

Decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Ukrainy w zakresie polityki pieniężnej, takie jak zmiany stóp procentowych i ilości pieniądza w obiegu, mogą wpływać na poziom inflacji.

2. Kurs walutowy:

Wartość hrywny w porównaniu z innymi walutami może wpływać na poziom inflacji. Spadek wartości hrywny może prowadzić do wzrostu cen importowanych produktów.

3. Wzrost kosztów produkcji:

Jeśli koszty produkcji, takie jak płace czy ceny surowców, rosną, przedsiębiorstwa mogą podnosić ceny swoich produktów, co przyczynia się do inflacji.

4. Zjawiska globalne:

Zmiany na rynkach międzynarodowych, takie jak wzrost cen ropy naftowej, mogą wpłynąć na inflację na Ukrainie poprzez podniesienie cen energii i produktów petrochemicznych.

Prognozy dotyczące inflacji na Ukrainie

Prognozowanie poziomu inflacji jest trudne, ponieważ zależy on od wielu czynników. Jednakże, Narodowy Bank Ukrainy oraz instytucje badawcze regularnie publikują prognozy inflacji na podstawie analizy bieżącej sytuacji ekonomicznej.

Warto podkreślić, że kontrolowanie inflacji jest ważnym zadaniem dla władz Ukrainy, ponieważ ma to istotny wpływ na stabilność gospodarczą i dobrobyt obywateli.

Inflacja to zjawisko, które wpływa na gospodarkę Ukrainy, mając zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Odpowiednia kontrola i zarządzanie inflacją są istotne dla utrzymania stabilności gospodarczej i poprawy warunków życia obywateli na Ukrainie.

inflacja ukraina

Jakie są główne przyczyny wzrostu inflacji na Ukrainie?

Inflacja na Ukrainie stała się tematem gorących dyskusji w kontekście gospodarczej rzeczywistości tego kraju. Gospodarka ukraińska, podobnie jak wiele innych, nie uniknęła wyzwań inflacyjnych, co wywołało zrozumiałe zaniepokojenie wśród ekonomistów, przedsiębiorców i obywateli. Aby lepiej zrozumieć, jakie są główne przyczyny wzrostu inflacji na Ukrainie, przyjrzyjmy się temu zjawisku bliżej.

1. Destabilizacja waluty i kursu wymiany:

Jedną z kluczowych przyczyn wzrostu inflacji na Ukrainie jest destabilizacja waluty narodowej – hrywny. Wartość hrywny jest narażona na wahania, co ma wpływ na ceny importowanych towarów i usług. Spadek wartości hrywny powoduje wzrost cen produktów importowanych, co bezpośrednio wpływa na koszty życia dla mieszkańców. W rezultacie, inflacja rośnie, gdy waluta traci na wartości.

2. Wzrost cen surowców i energii:

Wzrost cen surowców i energii na rynkach światowych jest kolejnym czynnikiem wpływającym na inflację na Ukrainie. Kraj ten jest w dużej mierze uzależniony od importu surowców, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny. Wzrost cen tych surowców na arenie międzynarodowej powoduje konieczność podniesienia cen na rynku krajowym, co bezpośrednio wpływa na wskaźniki inflacyjne.

3. Kryzysy geopolityczne:

Ukraina od dłuższego czasu jest areną kryzysów geopolitycznych, które prowadzą do niestabilności politycznej i gospodarczej. Taka niestabilność wpływa na zaufanie inwestorów i hamuje rozwój sektora prywatnego. W wyniku tego, gospodarka doświadcza ograniczonej aktywności inwestycyjnej, a to z kolei prowadzi do presji na wzrost cen.

4. Niskie inwestycje i rozwijający się sektor finansowy:

Niski poziom inwestycji w infrastrukturę i inne sektory gospodarki oraz niedostatecznie rozwinięty sektor finansowy sprawiają, że Ukraina ma trudności z efektywnym kontrolowaniem inflacji. Brak odpowiednich narzędzi finansowych i inwestycyjnych ogranicza zdolność kraju do zarządzania gospodarczymi wahaniami.

5. Brak efektywnego nadzoru nad rynkiem:

Brak efektywnego nadzoru nad rynkiem i kontrola nad spekulacyjnymi praktykami może prowadzić do nadmiernej zmienności cen na rynku, co bezpośrednio wpływa na inflację. Utrzymywanie stabilności cen wymaga skutecznego nadzoru i regulacji.

Wzrost inflacji na Ukrainie ma swoje źródło w wielu czynnikach, takich jak destabilizacja waluty, wzrost cen surowców i energii, kryzysy geopolityczne, niskie inwestycje i niedorozwinięty sektor finansowy, a także brak efektywnego nadzoru nad rynkiem. Wszystkie te elementy składają się na obecny stan inflacji w kraju. Aby ograniczyć wzrost inflacji, Ukraina będzie musiała podjąć kompleksowe działania zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W przeciwnym razie inflacja może dalej utrudniać życie obywateli i destabilizować gospodarkę kraju.

inflacja na ukrainie

Jakie sektory gospodarki najbardziej odczuwają skutki inflacji?

Inflacja, jako wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce, ma istotne konsekwencje dla różnych sektorów gospodarki. W dzisiejszym tekście skoncentrujemy się na zrozumieniu, jakie sektory gospodarki najbardziej odczuwają skutki inflacji, zwłaszcza w kontekście Ukrainy. Przyjrzyjmy się temu zjawisku z perspektywy ekonomii, analizując, które sektory są szczególnie narażone na wzrost cen.

1. Sektor spożywczy i rolnictwo

Pierwszym sektorem, który zazwyczaj odczuwa skutki inflacji, jest sektor spożywczy i rolnictwo. To oczywiste, ponieważ wzrost cen na żywność i surowce rolnicze może bezpośrednio wpłynąć na koszty produkcji i ceny finalne. Wzrost cen żywności może również wpłynąć na zdolność konsumentów do wydawania pieniędzy na inne dobra i usługi, co ma dalsze konsekwencje dla innych sektorów gospodarki.

2. Przemysł i produkcja

Sektor przemysłowy i produkcji również jest narażony na skutki inflacji. Wzrost cen surowców, energii oraz kosztów pracy może znacząco wpłynąć na koszty produkcji w tym sektorze. To może prowadzić do konieczności podniesienia cen wyrobów przemysłowych, co z kolei wpływa na popyt na te produkty. Niższy popyt może prowadzić do spadku produkcji i zatrudnienia w sektorze przemysłowym.

3. Budownictwo i nieruchomości

Sektor budownictwa i nieruchomości jest również wrażliwy na inflację. Wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów energii może prowadzić do wzrostu cen nieruchomości oraz kosztów budowy. To może wpłynąć na zdolność konsumentów do zakupu nieruchomości oraz na aktywność budowlaną, co ma długofalowe konsekwencje dla sektora nieruchomości.

4. Transport i logistyka

Sektor transportu i logistyki jest silnie uzależniony od cen paliwa i energii. Wzrost cen paliwa może znacząco zwiększyć koszty operacyjne w tej branży, co może prowadzić do podwyżek cen usług transportowych. To z kolei może wpłynąć na ceny towarów i usług w innych sektorach, ze względu na zwiększone koszty dostawy.

5. Sektor usługowy

Sektor usługowy, który obejmuje szeroki zakres działalności od edukacji i zdrowia po finanse i rozrywkę, również nie pozostaje obojętny na inflację. Wzrost kosztów pracy i innych czynników produkcji może prowadzić do podwyżek cen usług. Jednak wpływ inflacji na ten sektor może być bardziej zróżnicowany, zależnie od konkretnych rodzajów usług i konkurencji na rynku.

Skutki inflacji są zróżnicowane i zależą od konkretnych warunków gospodarczych danego kraju, w tym wypadku Ukrainy. Jednak sektory, które najbardziej odczuwają skutki inflacji, to te, które są silnie uzależnione od cen surowców, energii, kosztów pracy i konsumpcji. Dla analizy wpływu inflacji na konkretną gospodarkę, konieczne jest uwzględnienie wielu czynników, w tym struktury sektorów, poziomu konkurencji, polityki monetarnej i fiskalnej oraz globalnych trendów cenowych.

W obliczu rosnącej inflacji na Ukrainie, istotne jest monitorowanie tych skutków w celu opracowania odpowiednich strategii politycznych i biznesowych, które pomogą zarówno chronić przed inflacją, jak i wykorzystać potencjalne okazje na rynku.

Jaka jest inflacja na Słowacji

Czy polityka pieniężna Narodowego Banku Ukrainy ma wpływ na poziom inflacji?

Polityka pieniężna, to kluczowy instrument regulacji gospodarki, a jej skuteczność stanowi istotny aspekt w zarządzaniu poziomem inflacji. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) pełni istotną rolę w kształtowaniu gospodarki kraju poprzez kontrolowanie dostępu do pieniądza i regulację stóp procentowych. W niniejszym artykule, przyjrzymy się bliżej temu, jak polityka pieniężna NBU wpływa na poziom inflacji na Ukrainie.

Polityka Pieniężna NBU: Narzędzia i Cele

NBU jako centralny bank Ukrainy, stosuje różne narzędzia w ramach swojej polityki pieniężnej. Głównym celem jest utrzymanie stabilności cen, co w praktyce oznacza kontrolę poziomu inflacji. Kluczowymi narzędziami są stopy procentowe oraz operacje na rynku otwartym. NBU reguluje stopy procentowe w celu wpływania na koszty finansowania dla banków komercyjnych oraz kształtuje podaż pieniądza poprzez operacje na rynku otwartym.

Transmisja Polityki Pieniężnej

Transmisja polityki pieniężnej oznacza proces, w którym decyzje centralnego banku wpływają na zachowanie podmiotów gospodarczych, w tym na poziom inflacji. Istnieje kilka mechanizmów, dzięki którym polityka pieniężna NBU może wpłynąć na inflację:

 1. Przez Stopy Procentowe: Zmiany w stopach procentowych mogą wpływać na poziom kosztu finansowania dla przedsiębiorstw i konsumentów. Obniżenie stóp procentowych może zachęcić do zwiększonego wydatkowania i inwestycji, co z kolei może sprzyjać wzrostowi popytu, a w efekcie do wzrostu cen.
 2. Operacje na Rynku Otwartym: Poprzez operacje na rynku otwartym, NBU może kontrolować podaż pieniądza w gospodarce. Zwiększenie podaży pieniądza może prowadzić do wzrostu aktywności gospodarczej i stymulować wzrost cen.
 3. Wymiana Walutowa: Kurs walutowy ma znaczący wpływ na inflację, ponieważ wpływa na koszty importu i eksportu. NBU może interweniować na rynku walutowym, aby wpłynąć na wartość waluty narodowej i w konsekwencji na ceny towarów importowanych.
 4. Oczekiwania Inflacyjne: Polityka pieniężna wpływa również na oczekiwania inflacyjne społeczeństwa. Jeśli NBU jest wiarygodny w realizacji celu stabilizacji cen, to oczekiwania inflacyjne mogą być utrzymywane na niskim poziomie, co przyczynia się do stabilizacji cen.

Wyzwania Polityki Pieniężnej na Ukrainie

Jednakże, polityka pieniężna nie działa w izolacji. Na Ukrainie istnieją pewne wyzwania, które wpływają na jej skuteczność. Między innymi, istniejące problemy z korupcją, niestabilność polityczna oraz konflikt z Rosją mogą wpłynąć na efektywność polityki pieniężnej NBU.

Polityka pieniężna Narodowego Banku Ukrainy ma znaczący wpływ na poziom inflacji w kraju. Poprzez kontrolowanie stóp procentowych, operacje na rynku otwartym oraz inne narzędzia, NBU stara się utrzymać stabilność cen. Jednakże, skuteczność polityki pieniężnej może być ograniczana przez różne czynniki, takie jak warunki makroekonomiczne i polityczne. W zglobalizowanym świecie, gdzie gospodarki są wzajemnie powiązane, polityka pieniężna staje się jeszcze bardziej skomplikowanym wyzwaniem, ale nadal pozostaje kluczowym narzędziem w zarządzaniu inflacją na Ukrainie.

Gdzie spada inflacja

Jakie są prognozy dotyczące inflacji na Ukrainie w nadchodzących latach?

Inflacja jest jednym z kluczowych wskaźników makroekonomicznych, które bezpośrednio wpływają na kondycję gospodarki Ukrainy. Przyjrzyjmy się zatem, jakie prognozy dotyczące inflacji na Ukrainie prezentują się w nadchodzących latach, biorąc pod uwagę skomplikowany kontekst gospodarczy regionu.

Aktualny stan inflacji na Ukrainie

Na początek warto przyjrzeć się obecnemu poziomowi inflacji na Ukrainie. W ostatnich latach kraj ten doświadczył znacznych wahnięć w tym względzie. W 2021 roku inflacja na Ukrainie wyniosła około X%, co stanowiło wyraźny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.

Przyczyny wzrostu inflacji

Aby zrozumieć prognozy inflacji na Ukrainie, niezbędne jest zidentyfikowanie głównych przyczyn wzrostu inflacji. Jednym z kluczowych czynników jest niestabilność polityczna oraz konflikt z Rosją na wschodnich obszarach kraju. To wprowadza niepewność w gospodarce i negatywnie wpływa na kurs waluty narodowej. Ponadto, pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na gospodarkę Ukrainy, prowadząc do spadku produkcji i wzrostu cen.

Prognozy inflacji na Ukrainie w nadchodzących latach

Wielu ekonomistów i analityków monitoruje sytuację na Ukrainie, starając się przewidzieć, jak kształtować się będzie inflacja w nadchodzących latach. Istnieje kilka czynników, które wpłyną na te prognozy.

1. Stabilizacja polityczna

W miarę jak sytuacja polityczna na Ukrainie stabilizuje się, można oczekiwać pewnej poprawy w aspektach gospodarczych. To może prowadzić do ograniczenia presji inflacyjnej.

2. Kurczący wpływ pandemii COVID-19

W miarę jak sytuacja związana z pandemią COVID-19 zostaje opanowana, można się spodziewać, że gospodarka Ukrainy zacznie się odrabiać. Odbudowa gospodarcza może wpłynąć na obniżenie poziomu inflacji.

3. Polityka monetarna NBU

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) ma wpływ na poziom inflacji poprzez swoją politykę monetarną. NBU będzie musiał podejmować odpowiednie działania w celu kontrolowania inflacji, co wpłynie na prognozy.

Prognozy dotyczące inflacji na Ukrainie w nadchodzących latach pozostają otwarte i zależą od wielu czynników, w tym od stabilizacji politycznej, odbudowy gospodarczej i działań Narodowego Banku Ukrainy. Niemniej jednak, analizując obecny kontekst gospodarczy i skomplikowane czynniki wpływające na inflację, trudno jest dokładnie przewidzieć, jak będzie kształtować się inflacja na Ukrainie w przyszłości. Warto monitorować rozwój sytuacji i reagować na zmiany, aby skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z inflacją w tym kraju.

inflacja ukraina 2021

Jakie środki podejmuje rząd Ukrainy w celu kontrolowania inflacji?

Rząd Ukrainy, w obliczu wzrostu inflacji, podejmuje liczne środki mające na celu kontrolowanie i stabilizację poziomu cen w gospodarce kraju. Inflacja na Ukrainie stanowi istotne wyzwanie, z uwagi na jej wpływ na siłę nabywczą obywateli, konkurencyjność gospodarki oraz ogólną stabilność finansową. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym działaniom podejmowanym przez rząd Ukrainy w kontekście kontrolowania inflacji.

1. Polityka monetarna:
Rząd Ukrainy aktywnie stosuje politykę monetarną jako kluczowe narzędzie w walce z inflacją. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) pełni kluczową rolę w kształtowaniu polityki pieniężnej. NBU podejmuje działania w zakresie kontrolowania podaży pieniądza poprzez regulację stóp procentowych oraz operacje otwartego rynku. Wzrost stóp procentowych może ograniczyć dostępność kapitału i obniżyć aktywność gospodarczą, co w rezultacie może wpłynąć na spadek presji inflacyjnej.

2. Stabilizacja kursu walutowego:
Kolejnym istotnym aspektem w kontroli inflacji na Ukrainie jest utrzymanie stabilnego kursu walutowego. Wzrost wartości waluty narodowej może pomóc w ograniczeniu importowanej inflacji. Rząd i NBU podejmują działania na rynku walutowym w celu stabilizacji kursu hrywny. Wsparcie finansowe od międzynarodowych instytucji, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, również przyczynia się do utrzymania stabilności walutowej.

3. Fiskalna dyscyplina:
Kontrola inflacji wymaga od rządu zachowania dyscypliny fiskalnej. Rząd Ukrainy stara się utrzymać kontrolę nad deficytem budżetowym, aby nie generować nadmiernego popytu na rynku, co mogłoby przyczynić się do wzrostu cen. Przyjęcie odpowiednich strategii budżetowych oraz kontrola wydatków publicznych są kluczowymi elementami tej polityki.

4. Regulacje sektorowe:
Rząd Ukrainy podejmuje także działania regulacyjne w niektórych sektorach gospodarki, które mogą wpływać na wzrost cen. To obejmuje kontrolę cen, regulacje dotyczące konkurencji oraz działania zmierzające do zwiększenia transparentności i sprawiedliwości w handlu.

5. Programy wsparcia społecznego:
Inflacja może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową obywateli. Rząd Ukrainy reaguje na to poprzez wprowadzanie programów wsparcia społecznego, które pomagają ludziom w radzeniu sobie z wyższymi cenami na produkty i usługi.

6. Współpraca międzynarodowa:
Ukraina współpracuje z międzynarodowymi organizacjami finansowymi, takimi jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), w celu uzyskania wsparcia finansowego oraz korzysta z porad ekspertów w dziedzinie ekonomii, aby zoptymalizować strategie kontroli inflacji.

Rząd Ukrainy podejmuje różnorodne środki w celu kontrolowania inflacji. Polityka monetarna, stabilizacja kursu walutowego, dyscyplina fiskalna, regulacje sektorowe, programy wsparcia społecznego oraz współpraca międzynarodowa stanowią integralne elementy strategii walki z inflacją. Przy zachowaniu właściwego balansu tych działań, Ukraina może osiągnąć stabilizację cen i dążyć do zdrowego rozwoju gospodarczego.

One thought on “Inflacja na Ukrainie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 16 =